Pozew o zapłatę przeciwko małżonkowi dłużnika

Sąd Najwyższy wydał uchwałę zgodnie, z którą na podstawie art. 41 k.r.o. można pozywać małżonka dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był i to niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.

Sąd Najwyższy uznał, że prawo wierzyciela do zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków musi być bardzo szeroko interpretowane i wskazał, że brak pisemnej zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, nie może stanowić swoistej ochrony dla dłużnika.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie III CZP 106/18.