Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych_nowe obowiązki dla firm.

13 października zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR, Rejestr UBO).

Regulacje o nowym rejestrze wprowadzono do systemu prawnego nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 t.j.) i stanowią implementacje przepisów IV dyrektywy AML.

CRBR to teleinformatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobie/osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Ze względu na tak ogólną definicję, określenie osób będących rzeczywistymi beneficjentami spółki może napotkać na wiele trudności. Jednakże ustawodawca wprowadził do przepisów katalog osób, które w przypadku osób prawnych należy uznać za beneficjentów rzeczywistych (np. udziałowiec lub akcjonariusz posiadający ponad 25% udziałów / akcji lub osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki itp.), co pomocniczo można stosować również do innych podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji.

Wpisowi podlegają dane identyfikacyjne spółki (nazwa, siedziba) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (np. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL/data urodzenia, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnieniach).

Zgłoszenie i aktualizacja informacji o beneficjentach rzeczywistych stało się obowiązkiem większości spółek podlegających rejestracji w KRS:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych, w tym – od dnia ich wprowadzenia, tj. 1.03.2020 r. – prostych spółek akcyjnych, ale z wyjątkiem spółek publicznych.

UWAGA! Już istniejące spółki (wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r.) mają zagwarantowany okres przejściowy, tzn. informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych powinny zgłosić do dnia 13 kwietnia 2020 r. (czyli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów).

Zgłoszenie informacji o beneficjentach spółek wpisanych do rejestru KRS po dniu 13 października br., a także wszelkich zmian danych już zgłoszonych musi nastąpić, w krótkim, 7-dniowym terminie od dnia wpisu/zmiany.

Nieterminowe zgłoszenie danych do CRBR wiąże się z poniesieniem kary pieniężnej nawet do wysokości 1 mln złotych. Osoba zgłaszająca może ponieść także odpowiedzialność odszkodowawczą w razie wyrządzenia szkody poprzez zgłoszenie nieprawdziwych danych, niezgłoszenie danych lub ich zmian w ustawowym terminie, jak również odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości tych danych.

Wprowadzone do Rejestru UBO dane będą jawne i udostępniane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy podkreślić, że informacje ujawnione w rejestrze będą objęte domniemaniem prawdziwości. Zgłoszenia do rejestru będą dokonywane w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Może tego dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (nie można upoważnić do tego pełnomocnika!).

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy dotyczących CRBR, w szczególności w zakresie ustalenia kręgu beneficjentów rzeczywistych Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Frankowicze – pierwsze orzeczenie polskiego sądu po wyroku TSUE.

8 października br. warszawski Sąd opierając się na nowym orzeczeniu TSUE (wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C‑260/18) wydał orzeczenie korzystne dla frankowiczów.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie  o sygn. akt I C 985/17, nie jest jeszcze co prawda prawomocny, a bank zapewne wniesienie apelację, jednak uznać należy, że jest to dobra wiadomość dla frankowiczów.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Pozew z OC przeciwko Gefion

Ze względu na pojawiające się zapytania o to jak postępować w sporze z firmą Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze informujemy, że osoby poszkodowane przez posiadaczy polis OC komunikacyjnego w firmie Gefion, mogą kierować ewentualne pozwy przeciwko tej firmie do sądu polskiego.

Pozywamy spółkę Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze, pozew doręczamy natomiast na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce czyli Crawford Polska Sp. z o.o.

Pozew składamy do sądu polskiego właściwego według miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej lub miejsca zdarzenia. Powód nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów.

Informujemy również, że powyższe stanowisko zaaprobowane zostało przez Rzecznika Finansowego.

 

Kredyt indeksowany do franka (CHF) może stać się kredytem złotówkowym. Przełomowy wyrok TSUE.

3 października br. Trybunał Sprawiedliwości UniiEuropejskiej wydał korzystny wyrok dla frankowiczów.

Orzeczenie to może się okazać przełomowe dla osób, które zaciągnęły w Polsce kredyty frankowe (dokładniej kredyty w złotych indeksowane do franka), pozwalając im na kontynuowanie stosunku umownego bez zastosowania niekorzystnych, niedozwolonych postanowień.

Chodzi o wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C‑260/18) wszczętej w wyniku skierowania do TSUE pytania prejudycjalnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok dotyczy kredytu hipotecznego w złotych, ale indeksowanego do franka, a wnioski Trybunału odnoszą się do umów kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty.

Według Trybunału przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy uznał umowę kredytu za nieważną, jeśli w świetle prawa krajowego po usunięciu niedozwolonych postanowień nie mogłaby istnieć dalej (nastąpiłaby zmiana charakteru głównego przedmiotu umowy). Ocenę tej okoliczności Trybunał pozostawia sądom krajowym. Unieważnienie umowy powinno być jednak uzależnione od akceptacji konsumenta.

Jeśli więc sąd krajowy uzna, że umowa może wiązać dalej, to nastąpi to już bez abuzywnych postanowień dotyczących przeliczeń walutowych. W efekcie poczynionych przez Trybunał rozważań umowa kredytu po usunięciu niedozwolonej indeksacji obowiązywać będzie jako kredyt czysto złotowy, zachowując oprocentowanie takie samo jak za kredyty we frankach, niższe od złotowego.

UWAGA! Opisany wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.