Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych_nowe obowiązki dla firm.
16 października, 2019

13 października zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR, Rejestr UBO).

Regulacje o nowym rejestrze wprowadzono do systemu prawnego nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 t.j.) i stanowią implementacje przepisów IV dyrektywy AML.

CRBR to teleinformatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobie/osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Ze względu na tak ogólną definicję, określenie osób będących rzeczywistymi beneficjentami spółki może napotkać na wiele trudności. Jednakże ustawodawca wprowadził do przepisów katalog osób, które w przypadku osób prawnych należy uznać za beneficjentów rzeczywistych (np. udziałowiec lub akcjonariusz posiadający ponad 25% udziałów / akcji lub osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki itp.), co pomocniczo można stosować również do innych podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji.

Wpisowi podlegają dane identyfikacyjne spółki (nazwa, siedziba) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (np. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL/data urodzenia, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnieniach).

Zgłoszenie i aktualizacja informacji o beneficjentach rzeczywistych stało się obowiązkiem większości spółek podlegających rejestracji w KRS:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnych, w tym – od dnia ich wprowadzenia, tj. 1.03.2020 r. – prostych spółek akcyjnych, ale z wyjątkiem spółek publicznych.

UWAGA! Już istniejące spółki (wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r.) mają zagwarantowany okres przejściowy, tzn. informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych powinny zgłosić do dnia 13 kwietnia 2020 r. (czyli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów).

Zgłoszenie informacji o beneficjentach spółek wpisanych do rejestru KRS po dniu 13 października br., a także wszelkich zmian danych już zgłoszonych musi nastąpić, w krótkim, 7-dniowym terminie od dnia wpisu/zmiany.

Nieterminowe zgłoszenie danych do CRBR wiąże się z poniesieniem kary pieniężnej nawet do wysokości 1 mln złotych. Osoba zgłaszająca może ponieść także odpowiedzialność odszkodowawczą w razie wyrządzenia szkody poprzez zgłoszenie nieprawdziwych danych, niezgłoszenie danych lub ich zmian w ustawowym terminie, jak również odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości tych danych.

Wprowadzone do Rejestru UBO dane będą jawne i udostępniane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy podkreślić, że informacje ujawnione w rejestrze będą objęte domniemaniem prawdziwości. Zgłoszenia do rejestru będą dokonywane w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Może tego dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (nie można upoważnić do tego pełnomocnika!).

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy dotyczących CRBR, w szczególności w zakresie ustalenia kręgu beneficjentów rzeczywistych Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Doceń i poleć nas:

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl