Nowe obowiązki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
29 listopada, 2018

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=”][/av_one_full]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ margin=” custom_margin=’0px’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kw4hm’]

[av_four_fifth first mobile_display=” av_uid=’av-fhgru’ custom_class=” min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px,10%,0px,10%’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=”]

[av_heading heading=’Nowe obowiązki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.’ tag=’h2′ link_apply=” link=’manually,http://’ link_target=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ margin=’,,25px,’ padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_textblock size=’16’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-8sczm’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
3 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”).

Ustawa dotyczy bardzo szerokiego kręgu podmiotów zwanych Instytucjami obowiązanymi i nakłada szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o to aby rozpoznać i ocenić ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi w danym przedsiębiorstwie, a następnie wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, czyli procedury.

Kogo dotyczy Ustawa?

Instytucjami obowiązanymi w rozumieniu są m.in.:
• banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,
• instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
• spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń,
• przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową/wymiany walut,
• notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi,
przedsiębiorcy świadczący usługi polegające na:

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym,

• podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
pośrednicy nieruchomości,
• podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach,
fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
• przedsiębiorcy w zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• instytucje pożyczkowe.

Jakie obowiązki?

Ustawa nakłada na ww. podmioty szereg obowiązków, m.in.:
– wyznaczenie członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury oraz wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności z ustawą obowiązków ustawowych (art. 6-9);
– opracowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do działalności podmiotu obowiązanego, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Podmiotu obowiązane sporządzają w postaci papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (art. 27);
– wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która określa zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności (art. 50);
– wprowadzenie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości (art. 53),
– przekazywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych – dotyczy spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) ( art. 58 i nast.)

Sankcje?

Za naruszenia przepisów Ustawy przewidzianych jest szereg sankcji, m.in.:
kary finansowe do kwoty 5.000.000 Euro lub 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy albo do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty; jeśli nie jest możliwe ustalenie – do kwoty 1 mln euro,
– publikacja informacji o naruszeniu w BIP,
– cofnięcie koncesji, zezwolenia, wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
[/av_textblock]

[/av_four_fifth][/av_section]

Doceń i poleć nas:

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl