Nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony. Kredyt denominowany CHF.
30 listopada, 2020

15 października 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa dotyczyła hipotecznego kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank w 2007 r. Kwota kredytu wypłacona została w złotówkach po kursie ustalanym przez bank (wynikającym z tabeli banku). Sąd Apelacyjny oddalił roszczenia konsumentów, uznając że mogli oni żądać wypłaty kredytu we frankach i nie zgodził się ze stanowiskiem, że przedmiotem umowy była suma złotych stanowiąca iloczyn wskazanej w umowie kwoty franka szwajcarskiego oraz kursu tej waluty z tabeli kursowej banku.

SN uchylił orzeczenie SA ale nie odpowiedział na pytanie czy umowa kredytu denominowanego po usunięciu z niej klauzul abuzywnych, może nadal obowiązywać, czy nie. SN nie dopatrzył się także nieważności umowy.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że skupiono się na kwestii kursu, po którym bank wypłacił kredyt.

Uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego SN zalecił wyjaśnienie czy bank prawidłowo wypłacił kredyt, tj. czy umowa została prawidłowo wykonana. W ocenie SN w niniejsze sprawie zasadniczą kwestią nie jest ważność umowy, lecz sposób jej wykonania. Wskazano, że nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony.

Zdaniem SN, w kontekście abuzywności klauzul przeliczeniowych, decydującą kwestią jest czy kredytobiorcy znali (uzgodnili z bankiem) kurs po którym wypłacono im kredyt w złotówkach.

Jeśli tak – kredyt uznać należy za złotowy, ponieważ dyspozycja kredytobiorców oraz wypłata zmieniły kredyt w złotowy z oprocentowaniem wg stawki LIBOR.

Jeśli nie –  bank nieprawidłowo wykonał umowę ponieważ kwota kredytu (podana w CHF) powinna zostać wypłacona w walucie CHF. Bank natomiast wypłacił kredyt w złotówkach pomimo, że nie miało to żadnych podstaw w zawartej umowie. W związku z powyższym może okazać się, że strony świadczyły wzajemnie bez podstawy prawnej, bowiem umowy faktycznie nigdy nie wykonano. Skutek będzie podobny jak przy stwierdzeniu nieważności umowy, przy czym podstawą nie będzie nieważność umowy lecz jej niewykonanie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie I CSK 519/19, dotyczy zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonowania kredytów denominowanych i może wyznaczyć pewien korzystny dla kredytobiorców kierunek orzeczniczy.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Doceń i poleć nas:

Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: CoolBrand.pl