Odszkodowanie za korzystanie z kapitału

Od głośnego orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r. (C-260/18) Banki odgrażają się, że w przypadku unieważnienia umów, będą pozywać frankowiczów „o odszkodowanie za korzystanie z udostępnionego kapitału”. Natłok informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF), powoduje niemałe zamieszanie. Co raz częściej Klienci obawiają się, że bank ich pozwie i będą musieli „coś jeszcze zwrócić”.

Skutki nieważności umowy

Celem wyjaśnienia należy wskazać, że unieważnienie umowy kredytowej skutkuje obowiązkiem zwrotu wzajemnie wypłaconych świadczeń. Powyższe oznacza, że klient musi zwrócić bankowi, kapitał, który od niego otrzymał (co istotne, bez jakichkolwiek odsetek ani prowizji), a bank ma zwrócić klientowi równowartość spłaconych rat.

Brak podstawy prawnej roszczenia o odszkodowanie

Odnosząc się zatem do zasadności ewentualnych roszczeń banku, podkreślić należy, że nie znajdują one żadnej podstawy prawnej. Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w wyroku z 20 lutego 2020 r. sygn. I ACa 635/19 (w tej sprawie bank zdecydował się na pozwanie swojego klienta o odszkodowanie po unieważnieniu umowy). W uzasadnieniu rzeczonego wyroku wskazano, że nie ma podstaw do ustalania innego stosunku prawnego (obowiązku naprawienia szkody) w miejsce nieważnej umowy. Wskazano również, że zasądzenie „odszkodowania” na rzecz banku pozostawałoby w sprzeczności z koniecznością zaniechania stosowania nieuczciwego warunku, który skutkował taką sankcją oraz zapobieżenia uzyskania przez kredytodawcę z tego tytułu korzyści.”

Stanowisko TSUE

Co ciekawe, 4 czerwca br. również TSUE rozstrzygnął sprawę o odszkodowanie za korzystanie z kapitału w ramach nieważnej umowy o kredyt konsumencki, ale na tle dyrektywy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (sygn. C-301/18). Orzeczenie dotyczyło sporu pomiędzy Thomasem Leonhardem, a DSL Bank – filią DB Privat- und Firmenkundenbank AG. W tym przypadku to konsument zdecydował się na pozwanie banku. TSUE zdecydował jednak, że roszczenia konsumenta o odszkodowanie nie mają uzasadnienia, a klient może żądać jedynie spłaconego kapitału oraz odsetek.

Powyższe orzeczenie zasługuję na szczególną uwagę również w kontekście pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku jakie 30 grudnia 2019 r. skierowane zostały do TSUE. Jedno z nich dotyczyło właśnie ewentualnych roszczeń banku w stosunku do konsumenta. Co istotne, Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku, które jest oczywiście prokonsumenckie, również powołuje się na orzeczenie TSUE w sprawie C-301/18.

Co to wszystko oznacza?

Wniosek jest jasny, żądania banków nie mają podstawy w prawie polski, ani tym bardziej w prawie europejskim. Frankowicze nie powinni się sugerować „groźbami” banków, które niewątpliwie stosują i będą stosować wszelkie sztuczki, aby zniechęcić kredytobiorców do walki o swoje prawa.

 

Konsultacje w sprawach kredytów frankowych.

W związku z natłokiem informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF) Kancelaria Adwokat Magdaleny Staniek w każdą środę w godzinach 14:00 – 16:00 udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie roszczeń jakie przysługują konsumentom przeciwko bankom.

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie lub uzyskania porady telefonicznej/ mailowej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://adwokatstaniek.pl/#kontakt

 

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową. Są to trzy ustawy:

 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (U.2020.568 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (U.2020.569 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U.2020.567 z dnia 2020.03.31)

Pomoc w postaci zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców jest już pewna. Czytaj więcej na http://adwokatstaniek.pl/tarcza-antykryzysowa-zwolenienie-ze-skladek-zus/

Tarcza przewiduje m.in.:

 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom przyjmowania towaru i rozładowywania go w niedziele objęte zakazem handlu;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.

Większość przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ministerstwo finansów informuje, że trwają pracę nad kolejną specustawą, która ma pomóc przetrwać przedsiębiorstwom.

Jeśli potrzebują Państwo pomoc przy korzystaniu z wprowadzonych rozwiązań zapraszamy do kontaktu.

Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo i na jaki okres?

Polski Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową. Jednym ze sposobów Rządu na poradzenie sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 jest zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku opłacania składek ZUS.

Ulga dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm zatrudniających do 9 pracowników, które założone zostały przed 1 lutego 2020 r.

Przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj) składki za przedsiębiorcę oraz jego pracowników opłacane będę ze środków Skarbu Państwa.

Z tego rozwiązania skorzystać będę mogli przedsiębiorcy z przychodem do 15.681,00 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

Wnioski do ZUS można składać do 30 czerwca 2020 r. Ważne jest aby przedsiębiorca starający się o zwolnienie oświadczył, że jego przychód w lutym 2020 r. nie przekroczył 15.681,00 zł.

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pomoc dla przedsiębiorców.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów pojawiających w bieżącym funkcjonowaniu firm.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące np.:
prawa pracy (możliwość pracy zdalnej, badanie stanu zdrowia pracowników, przymusowy urlop, objęcie pracownika kwarantanną, uprawnienia pracownicze, jak przygotować odpowiednie zarządzenia, wytyczne dla pracowników, etc.);
ochrony danych osobowych (procedury, badanie stanu zdrowia, zbieranie oświadczeń o podróżach pracowników);
prawa umów (umowna klauzula siły wyższej, odszkodowania i kary umowne, terminowość dostaw, renegocjacje warunków, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń u ubezpieczyciela);
odroczenia płatności należności publicznoprawnych i/lub należności z umów

zapraszamy do kontaktu.

Kompleksową obsługę świadczymy za pomocą środków porozumiewania się na odległości (mail, telefon, wideokonferencja).

Wyrok w sprawie Dziubak vs Raiffeisen. Nieważność umowy.

 

W piątek 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy zawartej z bankiem. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, co znaczy że strony mogę wnieść apelację.

Co istotne, rzeczone rozstrzygnięcie jest następstwem pytań prejudycjalnych skierowanych przez ten sam Sąd do TSUE w 2018 r. Pojawiły się bowiem, wątpliwości prawne w sprawie Państwa Dziubaków, dlatego Sąd skierował do TSUE pytania domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (o tym pisaliśmy w artykule z 4 października 2019 r. – Kredyt indeksowany do franka (CHF) może stać się kredytem złotówkowym. Przełomowy wyrok TSUE. 

Wydane orzeczenie jest pozytywnym sygnałem dla wszystkich frankowiczów. Co prawda, nie mamy jeszcze pisemnego uzasadnienie orzeczenia, jednak z podanych przez Sąd ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy ponieważ z umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Sąd skupił się również na ustaleniu czy kredytobiorcy zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym oraz na samym mechanizmie indeksacji do franka szwajcarskiego.

Co istotne, Sąd wskazał, że rozliczenia stron po stwierdzeniu nieważności umowy powinny odbywać się raczej w ugodowej formie i nie zasądził na rzecz kredytobiorców równowartości dokonanych do tej pory spłat. Na ten moment, nie wiemy jeszcze w jaki konkretnie sposób miałoby wyglądać rozliczenie z bankiem, niemniej za olbrzymi sukces uznać należy, że Sąd stwierdził nieważność całej umowy.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów po wyroku TSUE

14 października br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że po wykreśleniu klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji franka szwajcarskiego umowa kredytowa może nadal obowiązywać, ale będzie to już kredyt w PLN, a nie CHF. Mówiąc potocznie Sąd „odfrankowił” umowę.

Sprawa dotyczyła kredytu w Getin Banku. Sąd uznał, że skoro kredyt jest złotówkowy, to było podstawy do aneksowania umowy w celu przejścia na spłatę kredytu we franakach szwajcarskich – czyli kredyt w ogóle nie powinien być spłacany w walucie CHF.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy w sprawie umowy z bankiem zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych_nowe obowiązki dla firm.

13 października zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR, Rejestr UBO).

Regulacje o nowym rejestrze wprowadzono do systemu prawnego nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 t.j.) i stanowią implementacje przepisów IV dyrektywy AML.

CRBR to teleinformatyczny system służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobie/osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Ze względu na tak ogólną definicję, określenie osób będących rzeczywistymi beneficjentami spółki może napotkać na wiele trudności. Jednakże ustawodawca wprowadził do przepisów katalog osób, które w przypadku osób prawnych należy uznać za beneficjentów rzeczywistych (np. udziałowiec lub akcjonariusz posiadający ponad 25% udziałów / akcji lub osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki itp.), co pomocniczo można stosować również do innych podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji.

Wpisowi podlegają dane identyfikacyjne spółki (nazwa, siedziba) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (np. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL/data urodzenia, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnieniach).

Zgłoszenie i aktualizacja informacji o beneficjentach rzeczywistych stało się obowiązkiem większości spółek podlegających rejestracji w KRS:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych, w tym – od dnia ich wprowadzenia, tj. 1.03.2020 r. – prostych spółek akcyjnych, ale z wyjątkiem spółek publicznych.

UWAGA! Już istniejące spółki (wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r.) mają zagwarantowany okres przejściowy, tzn. informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych powinny zgłosić do dnia 13 kwietnia 2020 r. (czyli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów).

Zgłoszenie informacji o beneficjentach spółek wpisanych do rejestru KRS po dniu 13 października br., a także wszelkich zmian danych już zgłoszonych musi nastąpić, w krótkim, 7-dniowym terminie od dnia wpisu/zmiany.

Nieterminowe zgłoszenie danych do CRBR wiąże się z poniesieniem kary pieniężnej nawet do wysokości 1 mln złotych. Osoba zgłaszająca może ponieść także odpowiedzialność odszkodowawczą w razie wyrządzenia szkody poprzez zgłoszenie nieprawdziwych danych, niezgłoszenie danych lub ich zmian w ustawowym terminie, jak również odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości tych danych.

Wprowadzone do Rejestru UBO dane będą jawne i udostępniane nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Należy podkreślić, że informacje ujawnione w rejestrze będą objęte domniemaniem prawdziwości. Zgłoszenia do rejestru będą dokonywane w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Może tego dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (nie można upoważnić do tego pełnomocnika!).

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy dotyczących CRBR, w szczególności w zakresie ustalenia kręgu beneficjentów rzeczywistych Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Frankowicze – pierwsze orzeczenie polskiego sądu po wyroku TSUE.

8 października br. warszawski Sąd opierając się na nowym orzeczeniu TSUE (wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C‑260/18) wydał orzeczenie korzystne dla frankowiczów.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie  o sygn. akt I C 985/17, nie jest jeszcze co prawda prawomocny, a bank zapewne wniesienie apelację, jednak uznać należy, że jest to dobra wiadomość dla frankowiczów.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Pozew z OC przeciwko Gefion

Ze względu na pojawiające się zapytania o to jak postępować w sporze z firmą Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze informujemy, że osoby poszkodowane przez posiadaczy polis OC komunikacyjnego w firmie Gefion, mogą kierować ewentualne pozwy przeciwko tej firmie do sądu polskiego.

Pozywamy spółkę Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze, pozew doręczamy natomiast na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce czyli Crawford Polska Sp. z o.o.

Pozew składamy do sądu polskiego właściwego według miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej lub miejsca zdarzenia. Powód nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów.

Informujemy również, że powyższe stanowisko zaaprobowane zostało przez Rzecznika Finansowego.