Frankowicze znowu muszą czekać. Zmiana terminu uchwały siedmiu sędziów SN III CZP 6/21

„Zarządzeniem prezesa Izby Cywilnej termin posiedzenia w sprawie III CZP 6/21, wyznaczony na 15 kwietnia, został zmieniony na 7 maja na godz. 10.00″ – poinformowało biuro prasowe Sądu Najwyższego.
Powodem takiej decyzji ma być trzecia fala pandemii koronawirusa oraz wyznaczone na 29 kwietnia kolejne frankowe orzeczenie TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego z Gdańska.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Zmiana terminu posiedzenia całego składu Izby Cywilnej III CZP 11/21

Posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21) zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia – poinformował Sąd Najwyższy w komunikacie prasowym.
„W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na względzie planowane na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-19/20, Pierwszy Prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10, terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (…) dotyczącej tzw. kredytów frankowych” – napisano w komunikacie.
Wcześniej posiedzenie Sądu Najwyższego w tej sprawie zostało przełożone z 25 marca na 13 kwietnia. (PAP Biznes)

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony. Kredyt denominowany CHF.

15 października 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa dotyczyła hipotecznego kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank w 2007 r. Kwota kredytu wypłacona została w złotówkach po kursie ustalanym przez bank (wynikającym z tabeli banku). Sąd Apelacyjny oddalił roszczenia konsumentów, uznając że mogli oni żądać wypłaty kredytu we frankach i nie zgodził się ze stanowiskiem, że przedmiotem umowy była suma złotych stanowiąca iloczyn wskazanej w umowie kwoty franka szwajcarskiego oraz kursu tej waluty z tabeli kursowej banku.

SN uchylił orzeczenie SA ale nie odpowiedział na pytanie czy umowa kredytu denominowanego po usunięciu z niej klauzul abuzywnych, może nadal obowiązywać, czy nie. SN nie dopatrzył się także nieważności umowy.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że skupiono się na kwestii kursu, po którym bank wypłacił kredyt.

Uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego SN zalecił wyjaśnienie czy bank prawidłowo wypłacił kredyt, tj. czy umowa została prawidłowo wykonana. W ocenie SN w niniejsze sprawie zasadniczą kwestią nie jest ważność umowy, lecz sposób jej wykonania. Wskazano, że nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony.

Zdaniem SN, w kontekście abuzywności klauzul przeliczeniowych, decydującą kwestią jest czy kredytobiorcy znali (uzgodnili z bankiem) kurs po którym wypłacono im kredyt w złotówkach.

Jeśli tak – kredyt uznać należy za złotowy, ponieważ dyspozycja kredytobiorców oraz wypłata zmieniły kredyt w złotowy z oprocentowaniem wg stawki LIBOR.

Jeśli nie –  bank nieprawidłowo wykonał umowę ponieważ kwota kredytu (podana w CHF) powinna zostać wypłacona w walucie CHF. Bank natomiast wypłacił kredyt w złotówkach pomimo, że nie miało to żadnych podstaw w zawartej umowie. W związku z powyższym może okazać się, że strony świadczyły wzajemnie bez podstawy prawnej, bowiem umowy faktycznie nigdy nie wykonano. Skutek będzie podobny jak przy stwierdzeniu nieważności umowy, przy czym podstawą nie będzie nieważność umowy lecz jej niewykonanie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie I CSK 519/19, dotyczy zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonowania kredytów denominowanych i może wyznaczyć pewien korzystny dla kredytobiorców kierunek orzeczniczy.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Odszkodowanie za korzystanie z kapitału

Od głośnego orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r. (C-260/18) Banki odgrażają się, że w przypadku unieważnienia umów, będą pozywać frankowiczów „o odszkodowanie za korzystanie z udostępnionego kapitału”. Natłok informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF), powoduje niemałe zamieszanie. Co raz częściej Klienci obawiają się, że bank ich pozwie i będą musieli „coś jeszcze zwrócić”.

Skutki nieważności umowy

Celem wyjaśnienia należy wskazać, że unieważnienie umowy kredytowej skutkuje obowiązkiem zwrotu wzajemnie wypłaconych świadczeń. Powyższe oznacza, że klient musi zwrócić bankowi, kapitał, który od niego otrzymał (co istotne, bez jakichkolwiek odsetek ani prowizji), a bank ma zwrócić klientowi równowartość spłaconych rat.

Brak podstawy prawnej roszczenia o odszkodowanie

Odnosząc się zatem do zasadności ewentualnych roszczeń banku, podkreślić należy, że nie znajdują one żadnej podstawy prawnej. Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w wyroku z 20 lutego 2020 r. sygn. I ACa 635/19 (w tej sprawie bank zdecydował się na pozwanie swojego klienta o odszkodowanie po unieważnieniu umowy). W uzasadnieniu rzeczonego wyroku wskazano, że nie ma podstaw do ustalania innego stosunku prawnego (obowiązku naprawienia szkody) w miejsce nieważnej umowy. Wskazano również, że zasądzenie „odszkodowania” na rzecz banku pozostawałoby w sprzeczności z koniecznością zaniechania stosowania nieuczciwego warunku, który skutkował taką sankcją oraz zapobieżenia uzyskania przez kredytodawcę z tego tytułu korzyści.”

Stanowisko TSUE

Co ciekawe, 4 czerwca br. również TSUE rozstrzygnął sprawę o odszkodowanie za korzystanie z kapitału w ramach nieważnej umowy o kredyt konsumencki, ale na tle dyrektywy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (sygn. C-301/18). Orzeczenie dotyczyło sporu pomiędzy Thomasem Leonhardem, a DSL Bank – filią DB Privat- und Firmenkundenbank AG. W tym przypadku to konsument zdecydował się na pozwanie banku. TSUE zdecydował jednak, że roszczenia konsumenta o odszkodowanie nie mają uzasadnienia, a klient może żądać jedynie spłaconego kapitału oraz odsetek.

Powyższe orzeczenie zasługuję na szczególną uwagę również w kontekście pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku jakie 30 grudnia 2019 r. skierowane zostały do TSUE. Jedno z nich dotyczyło właśnie ewentualnych roszczeń banku w stosunku do konsumenta. Co istotne, Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku, które jest oczywiście prokonsumenckie, również powołuje się na orzeczenie TSUE w sprawie C-301/18.

Co to wszystko oznacza?

Wniosek jest jasny, żądania banków nie mają podstawy w prawie polskim, ani tym bardziej w prawie europejskim. Frankowicze nie powinni się sugerować „groźbami” banków, które niewątpliwie stosują i będą stosować wszelkie sztuczki, aby zniechęcić kredytobiorców do walki o swoje prawa.

 

Konsultacje w sprawach kredytów frankowych.

W związku z natłokiem informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF) Kancelaria Adwokat Magdaleny Staniek w każdą środę w godzinach 14:00 – 16:00 udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie roszczeń jakie przysługują konsumentom przeciwko bankom.

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie lub uzyskania porady telefonicznej/ mailowej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://adwokatstaniek.pl/#kontakt

 

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową. Są to trzy ustawy:

 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (U.2020.568 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (U.2020.569 z dnia 2020.03.31);
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U.2020.567 z dnia 2020.03.31)

Pomoc w postaci zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców jest już pewna. Czytaj więcej na http://adwokatstaniek.pl/tarcza-antykryzysowa-zwolenienie-ze-skladek-zus/

Tarcza przewiduje m.in.:

 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom przyjmowania towaru i rozładowywania go w niedziele objęte zakazem handlu;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.

Większość przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ministerstwo finansów informuje, że trwają pracę nad kolejną specustawą, która ma pomóc przetrwać przedsiębiorstwom.

Jeśli potrzebują Państwo pomoc przy korzystaniu z wprowadzonych rozwiązań zapraszamy do kontaktu.

Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo i na jaki okres?

Polski Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową. Jednym ze sposobów Rządu na poradzenie sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii Covid-19 jest zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z obowiązku opłacania składek ZUS.

Ulga dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firm zatrudniających do 9 pracowników, które założone zostały przed 1 lutego 2020 r.

Przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj) składki za przedsiębiorcę oraz jego pracowników opłacane będę ze środków Skarbu Państwa.

Z tego rozwiązania skorzystać będę mogli przedsiębiorcy z przychodem do 15.681,00 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

Wnioski do ZUS można składać do 30 czerwca 2020 r. Ważne jest aby przedsiębiorca starający się o zwolnienie oświadczył, że jego przychód w lutym 2020 r. nie przekroczył 15.681,00 zł.

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa. Pomoc dla przedsiębiorców.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego nasza Kancelaria pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów pojawiających w bieżącym funkcjonowaniu firm.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące np.:
prawa pracy (możliwość pracy zdalnej, badanie stanu zdrowia pracowników, przymusowy urlop, objęcie pracownika kwarantanną, uprawnienia pracownicze, jak przygotować odpowiednie zarządzenia, wytyczne dla pracowników, etc.);
ochrony danych osobowych (procedury, badanie stanu zdrowia, zbieranie oświadczeń o podróżach pracowników);
prawa umów (umowna klauzula siły wyższej, odszkodowania i kary umowne, terminowość dostaw, renegocjacje warunków, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń u ubezpieczyciela);
odroczenia płatności należności publicznoprawnych i/lub należności z umów

zapraszamy do kontaktu.

Kompleksową obsługę świadczymy za pomocą środków porozumiewania się na odległości (mail, telefon, wideokonferencja).

Wyrok w sprawie Dziubak vs Raiffeisen. Nieważność umowy.

 

W piątek 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy zawartej z bankiem. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, co znaczy że strony mogę wnieść apelację.

Co istotne, rzeczone rozstrzygnięcie jest następstwem pytań prejudycjalnych skierowanych przez ten sam Sąd do TSUE w 2018 r. Pojawiły się bowiem, wątpliwości prawne w sprawie Państwa Dziubaków, dlatego Sąd skierował do TSUE pytania domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (o tym pisaliśmy w artykule z 4 października 2019 r. – Kredyt indeksowany do franka (CHF) może stać się kredytem złotówkowym. Przełomowy wyrok TSUE. 

Wydane orzeczenie jest pozytywnym sygnałem dla wszystkich frankowiczów. Co prawda, nie mamy jeszcze pisemnego uzasadnienie orzeczenia, jednak z podanych przez Sąd ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy ponieważ z umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Sąd skupił się również na ustaleniu czy kredytobiorcy zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym oraz na samym mechanizmie indeksacji do franka szwajcarskiego.

Co istotne, Sąd wskazał, że rozliczenia stron po stwierdzeniu nieważności umowy powinny odbywać się raczej w ugodowej formie i nie zasądził na rzecz kredytobiorców równowartości dokonanych do tej pory spłat. Na ten moment, nie wiemy jeszcze w jaki konkretnie sposób miałoby wyglądać rozliczenie z bankiem, niemniej za olbrzymi sukces uznać należy, że Sąd stwierdził nieważność całej umowy.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów po wyroku TSUE

14 października br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że po wykreśleniu klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji franka szwajcarskiego umowa kredytowa może nadal obowiązywać, ale będzie to już kredyt w PLN, a nie CHF. Mówiąc potocznie Sąd „odfrankowił” umowę.

Sprawa dotyczyła kredytu w Getin Banku. Sąd uznał, że skoro kredyt jest złotówkowy, to było podstawy do aneksowania umowy w celu przejścia na spłatę kredytu we franakach szwajcarskich – czyli kredyt w ogóle nie powinien być spłacany w walucie CHF.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i pomocy w sprawie umowy z bankiem zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.