Wpisy

Jest termin super uchwały SN w sprawie III CZP 11/21.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego zbierze się ponownie 2 września 2021 r.  by zadecydować rozpoznaniu wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy o kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl tel: 665 643 993

 

Brak uchwały SN w sprawie frankowiczów

Po raz kolejny Sąd Najwyższy nie odpowiedział na pytania I prezes SN w sprawie III CZP 11/21. Wydanie uchwały zostało odroczone bez terminu, czyli właściwie nie wiemy kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia.

Dzisiaj Izba Cywilna stwierdziła, że musi uzyskać stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka!! 

Dodatkowo w sprawie III CZP 11/21 wypowiedzieć ma się Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Rzecznik Finansowy.

Z perspektywy frankowiczów sprawa wygląda zatem następująco: SN po raz kolejny gra na zwłokę. 

Co w związku z tym można zrobić?

Można i trzeba zadbać o własne interesy pozywając banki. Kwestia przedawnienia roszczeń konsumenta wobec banku ma cały czas ma istotne znaczenie. Pomimo ustalenia nieważności umowy może okazać się, że sąd zasądzi zwrot rat zapłaconych wyłącznie w ostatnich 10 latach.

Czas najwyższy przestać się łudzić czekając na systemowe rozwiązania.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy o kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl tel: 665 643 993

 

BOMBA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM!

Na skutek uzyskanej przez pocztę elektroniczną informacji o umieszczeniu w budynku Sądu Najwyższego ładunku wybuchowego, Pierwsza Prezes SN zarządziła ewakuację budynku.

W związku z ewakuacją budynku SN, czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 12.30.

A czekamy oczywiście na:
Posiedzenie i uchwałę całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21).

Kolejne wątpliwości po Uchwale SN z 7 maja 2021 r. sygn. akt III CZP 6/21

7 maja 2021 r. siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie III CZP 6/21 :

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Niestety po raz kolejny SN nie odpowiedział na wszystkie nurtujące frankowiczów oraz prawników pytania. Co ciekawe, pierwotnie uchwała miała zostać opublikowana na stronie internetowej SN, jednak w dniu jej wydania zmieniono decyzję i odczytano uchwałę publicznie, jednocześnie zdecydowano się na transmisję online na facebookowym profilu SN.

SN po raz kolejny potwierdził zasadność teorii dwóch kondykcji oraz brak związania klauzulami abuzywnymi od początku umowy. Jedynie następcza świadoma zgoda konsumenta na takie postanowienie może przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

Aktualnie czekamy na pisemne uzasadnienie uchwały, niemniej szczególne wątpliwości dotyczą biegu terminu przedawnienia. SN wskazał, że bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

SN nie wypowiedział się także na temat ewentualnych roszczeń banków za korzystanie z kapitału.

Podsumowując, frankowicze po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na uchwałę całego składu Izby Cywilnej SN w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, która ma zostać wydana w przyszły wtorek 11 maja 2021 r. sygn. III CZP 11/21.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Frankowicze znowu muszą czekać. Zmiana terminu uchwały siedmiu sędziów SN III CZP 6/21

„Zarządzeniem prezesa Izby Cywilnej termin posiedzenia w sprawie III CZP 6/21, wyznaczony na 15 kwietnia, został zmieniony na 7 maja na godz. 10.00″ – poinformowało biuro prasowe Sądu Najwyższego.
Powodem takiej decyzji ma być trzecia fala pandemii koronawirusa oraz wyznaczone na 29 kwietnia kolejne frankowe orzeczenie TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego z Gdańska.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Zmiana terminu posiedzenia całego składu Izby Cywilnej III CZP 11/21

Posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21) zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia – poinformował Sąd Najwyższy w komunikacie prasowym.
„W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na względzie planowane na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-19/20, Pierwszy Prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10, terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (…) dotyczącej tzw. kredytów frankowych” – napisano w komunikacie.
Wcześniej posiedzenie Sądu Najwyższego w tej sprawie zostało przełożone z 25 marca na 13 kwietnia. (PAP Biznes)

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony. Kredyt denominowany CHF.

15 października 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa dotyczyła hipotecznego kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank w 2007 r. Kwota kredytu wypłacona została w złotówkach po kursie ustalanym przez bank (wynikającym z tabeli banku). Sąd Apelacyjny oddalił roszczenia konsumentów, uznając że mogli oni żądać wypłaty kredytu we frankach i nie zgodził się ze stanowiskiem, że przedmiotem umowy była suma złotych stanowiąca iloczyn wskazanej w umowie kwoty franka szwajcarskiego oraz kursu tej waluty z tabeli kursowej banku.

SN uchylił orzeczenie SA ale nie odpowiedział na pytanie czy umowa kredytu denominowanego po usunięciu z niej klauzul abuzywnych, może nadal obowiązywać, czy nie. SN nie dopatrzył się także nieważności umowy.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że skupiono się na kwestii kursu, po którym bank wypłacił kredyt.

Uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego SN zalecił wyjaśnienie czy bank prawidłowo wypłacił kredyt, tj. czy umowa została prawidłowo wykonana. W ocenie SN w niniejsze sprawie zasadniczą kwestią nie jest ważność umowy, lecz sposób jej wykonania. Wskazano, że nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony.

Zdaniem SN, w kontekście abuzywności klauzul przeliczeniowych, decydującą kwestią jest czy kredytobiorcy znali (uzgodnili z bankiem) kurs po którym wypłacono im kredyt w złotówkach.

Jeśli tak – kredyt uznać należy za złotowy, ponieważ dyspozycja kredytobiorców oraz wypłata zmieniły kredyt w złotowy z oprocentowaniem wg stawki LIBOR.

Jeśli nie –  bank nieprawidłowo wykonał umowę ponieważ kwota kredytu (podana w CHF) powinna zostać wypłacona w walucie CHF. Bank natomiast wypłacił kredyt w złotówkach pomimo, że nie miało to żadnych podstaw w zawartej umowie. W związku z powyższym może okazać się, że strony świadczyły wzajemnie bez podstawy prawnej, bowiem umowy faktycznie nigdy nie wykonano. Skutek będzie podobny jak przy stwierdzeniu nieważności umowy, przy czym podstawą nie będzie nieważność umowy lecz jej niewykonanie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie I CSK 519/19, dotyczy zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonowania kredytów denominowanych i może wyznaczyć pewien korzystny dla kredytobiorców kierunek orzeczniczy.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Odszkodowanie za korzystanie z kapitału

Od głośnego orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r. (C-260/18) Banki odgrażają się, że w przypadku unieważnienia umów, będą pozywać frankowiczów „o odszkodowanie za korzystanie z udostępnionego kapitału”. Natłok informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF), powoduje niemałe zamieszanie. Co raz częściej Klienci obawiają się, że bank ich pozwie i będą musieli „coś jeszcze zwrócić”.

Skutki nieważności umowy

Celem wyjaśnienia należy wskazać, że unieważnienie umowy kredytowej skutkuje obowiązkiem zwrotu wzajemnie wypłaconych świadczeń. Powyższe oznacza, że klient musi zwrócić bankowi, kapitał, który od niego otrzymał (co istotne, bez jakichkolwiek odsetek ani prowizji), a bank ma zwrócić klientowi równowartość spłaconych rat.

Brak podstawy prawnej roszczenia o odszkodowanie

Odnosząc się zatem do zasadności ewentualnych roszczeń banku, podkreślić należy, że nie znajdują one żadnej podstawy prawnej. Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w wyroku z 20 lutego 2020 r. sygn. I ACa 635/19 (w tej sprawie bank zdecydował się na pozwanie swojego klienta o odszkodowanie po unieważnieniu umowy). W uzasadnieniu rzeczonego wyroku wskazano, że nie ma podstaw do ustalania innego stosunku prawnego (obowiązku naprawienia szkody) w miejsce nieważnej umowy. Wskazano również, że zasądzenie „odszkodowania” na rzecz banku pozostawałoby w sprzeczności z koniecznością zaniechania stosowania nieuczciwego warunku, który skutkował taką sankcją oraz zapobieżenia uzyskania przez kredytodawcę z tego tytułu korzyści.”

Stanowisko TSUE

Co ciekawe, 4 czerwca br. również TSUE rozstrzygnął sprawę o odszkodowanie za korzystanie z kapitału w ramach nieważnej umowy o kredyt konsumencki, ale na tle dyrektywy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (sygn. C-301/18). Orzeczenie dotyczyło sporu pomiędzy Thomasem Leonhardem, a DSL Bank – filią DB Privat- und Firmenkundenbank AG. W tym przypadku to konsument zdecydował się na pozwanie banku. TSUE zdecydował jednak, że roszczenia konsumenta o odszkodowanie nie mają uzasadnienia, a klient może żądać jedynie spłaconego kapitału oraz odsetek.

Powyższe orzeczenie zasługuję na szczególną uwagę również w kontekście pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku jakie 30 grudnia 2019 r. skierowane zostały do TSUE. Jedno z nich dotyczyło właśnie ewentualnych roszczeń banku w stosunku do konsumenta. Co istotne, Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku, które jest oczywiście prokonsumenckie, również powołuje się na orzeczenie TSUE w sprawie C-301/18.

Co to wszystko oznacza?

Wniosek jest jasny, żądania banków nie mają podstawy w prawie polskim, ani tym bardziej w prawie europejskim. Frankowicze nie powinni się sugerować „groźbami” banków, które niewątpliwie stosują i będą stosować wszelkie sztuczki, aby zniechęcić kredytobiorców do walki o swoje prawa.

 

Konsultacje w sprawach kredytów frankowych.

W związku z natłokiem informacji medialnych na temat sytuacji prawnej osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z walutą obcą (najczęściej CHF) Kancelaria Adwokat Magdaleny Staniek w każdą środę w godzinach 14:00 – 16:00 udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie roszczeń jakie przysługują konsumentom przeciwko bankom.

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie lub uzyskania porady telefonicznej/ mailowej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://adwokatstaniek.pl/#kontakt

 

Wyrok w sprawie Dziubak vs Raiffeisen. Nieważność umowy.

 

W piątek 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy zawartej z bankiem. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, co znaczy że strony mogę wnieść apelację.

Co istotne, rzeczone rozstrzygnięcie jest następstwem pytań prejudycjalnych skierowanych przez ten sam Sąd do TSUE w 2018 r. Pojawiły się bowiem, wątpliwości prawne w sprawie Państwa Dziubaków, dlatego Sąd skierował do TSUE pytania domagając się wykładni unijnego prawa w kwestii nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (o tym pisaliśmy w artykule z 4 października 2019 r. – Kredyt indeksowany do franka (CHF) może stać się kredytem złotówkowym. Przełomowy wyrok TSUE. 

Wydane orzeczenie jest pozytywnym sygnałem dla wszystkich frankowiczów. Co prawda, nie mamy jeszcze pisemnego uzasadnienie orzeczenia, jednak z podanych przez Sąd ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy ponieważ z umowie znajdowały się klauzule niedozwolone, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Sąd skupił się również na ustaleniu czy kredytobiorcy zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym oraz na samym mechanizmie indeksacji do franka szwajcarskiego.

Co istotne, Sąd wskazał, że rozliczenia stron po stwierdzeniu nieważności umowy powinny odbywać się raczej w ugodowej formie i nie zasądził na rzecz kredytobiorców równowartości dokonanych do tej pory spłat. Na ten moment, nie wiemy jeszcze w jaki konkretnie sposób miałoby wyglądać rozliczenie z bankiem, niemniej za olbrzymi sukces uznać należy, że Sąd stwierdził nieważność całej umowy.

Jeżeli potrzebują Państwo porady w zakresie umowy kredytu w obcej walucie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.