Wpisy

Jest termin super uchwały SN w sprawie III CZP 11/21.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego zbierze się ponownie 2 września 2021 r.  by zadecydować rozpoznaniu wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy o kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl tel: 665 643 993

 

Brak uchwały SN w sprawie frankowiczów

Po raz kolejny Sąd Najwyższy nie odpowiedział na pytania I prezes SN w sprawie III CZP 11/21. Wydanie uchwały zostało odroczone bez terminu, czyli właściwie nie wiemy kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia.

Dzisiaj Izba Cywilna stwierdziła, że musi uzyskać stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka!! 

Dodatkowo w sprawie III CZP 11/21 wypowiedzieć ma się Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Rzecznik Finansowy.

Z perspektywy frankowiczów sprawa wygląda zatem następująco: SN po raz kolejny gra na zwłokę. 

Co w związku z tym można zrobić?

Można i trzeba zadbać o własne interesy pozywając banki. Kwestia przedawnienia roszczeń konsumenta wobec banku ma cały czas ma istotne znaczenie. Pomimo ustalenia nieważności umowy może okazać się, że sąd zasądzi zwrot rat zapłaconych wyłącznie w ostatnich 10 latach.

Czas najwyższy przestać się łudzić czekając na systemowe rozwiązania.

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy o kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl tel: 665 643 993

 

BOMBA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM!

Na skutek uzyskanej przez pocztę elektroniczną informacji o umieszczeniu w budynku Sądu Najwyższego ładunku wybuchowego, Pierwsza Prezes SN zarządziła ewakuację budynku.

W związku z ewakuacją budynku SN, czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 12.30.

A czekamy oczywiście na:
Posiedzenie i uchwałę całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21).

Kolejne wątpliwości po Uchwale SN z 7 maja 2021 r. sygn. akt III CZP 6/21

7 maja 2021 r. siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie III CZP 6/21 :

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Niestety po raz kolejny SN nie odpowiedział na wszystkie nurtujące frankowiczów oraz prawników pytania. Co ciekawe, pierwotnie uchwała miała zostać opublikowana na stronie internetowej SN, jednak w dniu jej wydania zmieniono decyzję i odczytano uchwałę publicznie, jednocześnie zdecydowano się na transmisję online na facebookowym profilu SN.

SN po raz kolejny potwierdził zasadność teorii dwóch kondykcji oraz brak związania klauzulami abuzywnymi od początku umowy. Jedynie następcza świadoma zgoda konsumenta na takie postanowienie może przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

Aktualnie czekamy na pisemne uzasadnienie uchwały, niemniej szczególne wątpliwości dotyczą biegu terminu przedawnienia. SN wskazał, że bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

SN nie wypowiedział się także na temat ewentualnych roszczeń banków za korzystanie z kapitału.

Podsumowując, frankowicze po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na uchwałę całego składu Izby Cywilnej SN w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, która ma zostać wydana w przyszły wtorek 11 maja 2021 r. sygn. III CZP 11/21.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Frankowicze znowu muszą czekać. Zmiana terminu uchwały siedmiu sędziów SN III CZP 6/21

„Zarządzeniem prezesa Izby Cywilnej termin posiedzenia w sprawie III CZP 6/21, wyznaczony na 15 kwietnia, został zmieniony na 7 maja na godz. 10.00″ – poinformowało biuro prasowe Sądu Najwyższego.
Powodem takiej decyzji ma być trzecia fala pandemii koronawirusa oraz wyznaczone na 29 kwietnia kolejne frankowe orzeczenie TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego z Gdańska.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Zmiana terminu posiedzenia całego składu Izby Cywilnej III CZP 11/21

Posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sygn. III CZP 11/21) zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia – poinformował Sąd Najwyższy w komunikacie prasowym.
„W trosce o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również mając na względzie planowane na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-19/20, Pierwszy Prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska zarządziła przesunięcie na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10, terminu posiedzenia składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (…) dotyczącej tzw. kredytów frankowych” – napisano w komunikacie.
Wcześniej posiedzenie Sądu Najwyższego w tej sprawie zostało przełożone z 25 marca na 13 kwietnia. (PAP Biznes)

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl

Nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony. Kredyt denominowany CHF.

15 października 2020 r. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa dotyczyła hipotecznego kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank w 2007 r. Kwota kredytu wypłacona została w złotówkach po kursie ustalanym przez bank (wynikającym z tabeli banku). Sąd Apelacyjny oddalił roszczenia konsumentów, uznając że mogli oni żądać wypłaty kredytu we frankach i nie zgodził się ze stanowiskiem, że przedmiotem umowy była suma złotych stanowiąca iloczyn wskazanej w umowie kwoty franka szwajcarskiego oraz kursu tej waluty z tabeli kursowej banku.

SN uchylił orzeczenie SA ale nie odpowiedział na pytanie czy umowa kredytu denominowanego po usunięciu z niej klauzul abuzywnych, może nadal obowiązywać, czy nie. SN nie dopatrzył się także nieważności umowy.

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że skupiono się na kwestii kursu, po którym bank wypłacił kredyt.

Uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego SN zalecił wyjaśnienie czy bank prawidłowo wypłacił kredyt, tj. czy umowa została prawidłowo wykonana. W ocenie SN w niniejsze sprawie zasadniczą kwestią nie jest ważność umowy, lecz sposób jej wykonania. Wskazano, że nie można spłacać kredytu, który nigdy nie został wypłacony.

Zdaniem SN, w kontekście abuzywności klauzul przeliczeniowych, decydującą kwestią jest czy kredytobiorcy znali (uzgodnili z bankiem) kurs po którym wypłacono im kredyt w złotówkach.

Jeśli tak – kredyt uznać należy za złotowy, ponieważ dyspozycja kredytobiorców oraz wypłata zmieniły kredyt w złotowy z oprocentowaniem wg stawki LIBOR.

Jeśli nie –  bank nieprawidłowo wykonał umowę ponieważ kwota kredytu (podana w CHF) powinna zostać wypłacona w walucie CHF. Bank natomiast wypłacił kredyt w złotówkach pomimo, że nie miało to żadnych podstaw w zawartej umowie. W związku z powyższym może okazać się, że strony świadczyły wzajemnie bez podstawy prawnej, bowiem umowy faktycznie nigdy nie wykonano. Skutek będzie podobny jak przy stwierdzeniu nieważności umowy, przy czym podstawą nie będzie nieważność umowy lecz jej niewykonanie.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie I CSK 519/19, dotyczy zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonowania kredytów denominowanych i może wyznaczyć pewien korzystny dla kredytobiorców kierunek orzeczniczy.

Jeśli masz kredyt denominowany/indeksowany w walucie CHF, skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Magdaleny Staniek.

Konsultacje w sprawach kredytów walutowych kliknij: Konsultacje w sprawach kredytów frankowych. – AdwokatStaniek.pl